Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.

Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

Potwierdzeniem walorów przyrodniczych Naszych lasów jest bogactwo flory i fauny, w tym obecność chronionych oraz rzadkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Występuje tu, aż 70 gatunków roślin objętych ochroną, w tym 54 ścisłą.
  Wśród fauny stwierdzono 73 gatunków zwierząt objętych ochroną prawną, w tym: 2 gatunki mięczaków, 4 owadów, 1 ryby, 9 płazów, 5 gadów, 43 ptaków i 9 ssaków. Przy odrobinie szczęścia można u nas podejrzeć: trzeplę zieloną, zalotkę większą, czerwończyka nieparka, traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego. Spośród chronionych ssaków licznie występują bobry, wydry, nietoperze. Nasze tereny odwiedzają także żubry migrujące z ostoi mirosławskiej oraz wilki zachodzące z Drawieńskiego Parku Narodowego. Na terenie Nadleśnictwa wyznaczono dwie strefy ochronne, dla ważki – iglicy małej oraz gniazdującego bielika.